De aanvraag van bewindvoering

Het is niet altijd duidelijk wat bewind is en hoe het precies werkt. Op de website van de rechtbanken (rechtspraak.nl) vindt u een helder filmpje met uitleg over het hoe en waarom van bewind wordt ingesteld bij iemand. Ook te zien via:
https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/Bewind.

Bewind, ofwel beschermingsbewind, is een rechterlijke maatregel voor mensen die zelf niet in staat zijn hun eigen financiële belangen te behartigen. Wanneer bewind voor iemand nodig is, wordt een verzoek ingediend bij de rechtbank. De persoon voor wie bewind wordt aangevraagd, wordt rechthebbende genoemd. Degene die het bewind aanvraagt, wordt verzoeker genoemd.

Wist u dat uzelf ook bewind kan aanvragen voor een familielid? Als partner, ouder, grootouder, kind, kleinkind, broer, zus, oom, tante, neef of nicht van rechthebbende kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor bewind. Ook als zorgverlenende instelling waar iemand verzorgd of begeleid wordt, kunt u voor rechthebbende bewind verzoeken bij de rechter.

De rechtbank vraagt bij de aanvraag voor bewind de nodigde informatie via verschillende formulieren. Zo verkrijgen zij een helder beeld van rechthebbende, zijn/haar financiële situatie en de noodzaak voor bewind. De formulieren worden door de verzoeker en door de aankomend bewindvoerder ingevuld.

Het Bewindsloket ondersteunt u bij de aanvraag van het bewind en de benodigde formulieren. Daarnaast wordt in een kennismakingsgesprek besproken wat wij voor u kunnen betekenen en of u vertrouwen heeft in onze organisatie. Het uit handen geven van financiën is immers een gevoelige kwestie.

Op basis van de formulieren en een hoorzitting op de rechtbank beoordeelt de kantonrechter of het aangevraagde bewind inderdaad noodzakelijk is. Bij de zitting zijn aanwezig: de rechter, de griffier, rechthebbende, eventuele mantelzorgers of hulpverleners en de aankomend bewindvoerder.

Na de uitspraak van de rechtbank krijgt de bewindvoerder een brief waarin de onderbewindstelling van rechthebbende beschreven staat. Dit wordt de beschikking genoemd. Wanneer het Bewindsloket deze brief binnen heeft, kunnen wij aan de slag met uw financiën. U wordt ontzorgt en kunt daarin een stuk rust vinden.

Bron afbeelding: www.rechtspraak.nl

meer bewind